هیئت آنلاین - 19 مرداد

نشست صمیمی وزیر محترم ارتباطات با تیم اجرایی هیأت آنلاین

📸 نشست صمیمی وزیر محترم ارتباطات با تیم اجرایی هیأت آنلاین

📸 نشست صمیمی وزیر محترم ارتباطات با تیم اجرایی هیأت آنلاین